Thỏa thuận hợp tác được hình thành trên cơ sở mong muốn thúc đẩy hợp tác, giao lưu thanh thiếu niên quốc tế của hai bên và là cơ sở pháp lý để hai bên xây dựng và triển khai “Chương trình tăng cường kỹ năng tiếng Anh và giao lưu thanh thiếu niên”. Hai bên hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng các nguyên tắc hoạt động trên lĩnh vực đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế và phát triển bền vững.

ETA4 là một tổ chức phi lợi nhuận do các bạn trẻ tại Hoa Kỳ thành lập với mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa của thanh thiếu niên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thông qua các chương trình giảng dạy tiếng Anh được lồng ghép bằng những hoạt động liên quan đến nghệ thuật, thể thao và dã ngoại.